1

Bước 1: Đăng Nhập

Vào trang "Đăng Nhập" như hình phía dưới / hoặc gõ địa chỉ website: "https://trungtamtuhai.edu.vn/dang-nhap"

huong dan 01

2

Bước 2: Nhập Tài Khoản

Nhập "Tài Khoản" và "Mật Khẩu" do Trung Tâm cấp cho bạn, hoặc tài khoản bạn đã tạo trước đó!

huong dan 02

Lưu Ý: đối với những học viên tự đăng ký bằng tính năng: "Connect with Facebook" hoặc "Sign in with Google". Vui lòng làm 2 bước sau:
1. Cập nhât thông tin cá nhân chính xác ở Bước 3 bên dưới.
2. Liên hệ Trung Tâm để xác thực tài khoản.

3

Bước 3: Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản

Vào trang "Tài Khoản" của bạn

huong dan 03

Click "Cập Nhật"

huong dan 04

Vui lòng cập nhật Thông tin Cá nhân chính xác để Trung Tâm quản lý.

huong dan 05

Bổ Sung: Hướng dẫn Đổi Mật KhẩuKết nói Tài Khoản Facebook - Google

huong dan 03

Click "Tài Khoản"!

huong dan 06

Click "Đổi Mật Khẩu"!

huong dan 07

4

Bước 4: Liên hệ Trung Tâm để xác thực tài khoản