Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không .

Trường học